Zoznam publikácií

(zoznam publikácií evidovaných v databáze Akademickej knižnice Univerzity Komenského)

Monografie

State

 • Marxian “Abstraction” and Contemporary Philosophy of Science (2018)
  (publikovaná verzia z Epistemology and Philosophy of Science 55, 3)

 • Metóda explanácie ako postupnosť inštrukcií (2017)
  (publikovaná verzia z Filozofia 72, 9)

 • Marx a Weber o metóde abstrakcie (2016)
  (prvá časť z Filozofia 71, 9, druhá časť z Filozofia 71, 10)

 • Metódy dedukcie a indukcie v spoločenskovednej metodológii (2016)
  (publikovaná verzia z Teorie vědy 38, 2)

 • Weber's Ideal Types and Idealization (2016)
  (pracovná verzia, Filozofia nauki 2016/1)
 • Abstrakcia a idealizácia ako metódy spoločensko-humanitných disciplín (2015)
  (publikovaná verzia z Organon F 22, 1)
 • „Logicko-historická“ interpretácia Kapitálu a kritika politickej ekonómie (2011)
  In: Dinuš, P. a kol.: Spor o Marxa. Bratislava: VEDA.
 • Od filozofie práva k politickej ekonómii: Marxovo myslenie v rokoch 1842 – 1844 (2010)
  (publikovaná verzia z Filozofia 65, 5)

Skriptá a učebné texty

 • Typology (2018)
  (pracovná verzia, vyjde v Key Concepts in Research Methods, Routledge 2019)

 • Slovník analytických metód (2016)
  (v spoluautorstve s L. Bielikom, M. Zouharom, M. Kostercom, V. Markom a I. Hanzelom)
  Heslá: Abstrakcia, Analýza, Fikcia, Idealizácia, Idealizovaný zákon, Ideálny typ, Vedecké vysvetlenie

Príspevky z konferencií

Recenzie

 • M. Heinrich: An Introduction to the Three Volumes of Karl Marx's Capital; Kritik der politischen Ökonomie: Eine Einführung (2017)
  (Kontradikce 1, 1)

 • G. Borbone – K. Brzechczyn (ed.): Idealization XIV: Models in Science (2017)
  (publikovaná verzia z Organon F 24, 1)

 • Miloslav Petrusek: Marx, marxismus a sociologie. Texty z pozůstalosti 1 (2015)
  (publikovaná verzia z Sociológia 47, 2)
 • František Novosád – Dagmar Smreková (ed.): Dejiny sociálneho a politického myslenia (2013)
  (publikovaná verzia z Filozofia 68, 9)
 • Marek Picha: Kdyby chyby: Epistemologie myšlenkových experimentů (2013)
  (publikovaná verzia z Organon F 20, 1)
 • Igor Hanzel: Studies in the Methodology of Natural and Social Sciences (2012)
  (publikovaná verzia z Organon F 19, 1)

Polemiky

Iné alebo nepublikované práce

Záverečné práce