Tézy k záverečnému testu

Tézy k záverečnému testu

Pozri aj tézy k priebežnému testu.

Takzvaný „historický materializmus“

Mali by ste vedieť:

 1. charakterizovať základné prvky z Predslovu z r. 1859 (výrobné sily, výrobné vzťahy, základňa, nadstavba atď.) a vzťahy medzi nimi
 2. opísať základné problémy a nejasnosti, súvisiace s týmito pojmami a ilustrovať ich na príkladoch
 3. porovnať program z Predslovu s formuláciou z Nemeckej ideológie, resp. vysvetliť rozdiely a posuny oproti Marxovým starším (filozofickým) textom

Rozpory metodologickej reflexie a bádateľskej praxe?

Mali by ste vedieť:

 1. na príklade Marxovej analýzy predkapitalistických foriem výroby ukázať, v akých ohľadoch sa mu darilo (resp. nedarilo) realizovať program načrtnutý v Predslove z roku 1859, resp. v čom sa jeho bádanie dostalo do napätia či konfliktu s jeho metodologickým programom
 2. stručne charakterizovať tri druhy občiny, ktoré Marx rozoznáva v rukopisoch Grundrisse, a uviesť Marxovu analýzu do súvislosti s pojmom výrobných vzťahov
 3. vysvetliť Marxovo rozlíšenie objektívnych a subjektívnych podmienok výroby

Marxova vyspelá spoločenskovedná metateória (I, II)

Mali by ste vedieť:

 1. objasniť, prečo a ako Marx kritizuje postup, pri ktorom sa v spoločenských vedách začína „izolovaným jednotlivcom“
 2. vysvetliť rozlíšenie medzi transhistorickými a historicky špecifickými aspektmi spoločenského života a ilustrovať ho
 3. zdôvodniť, prečo je podľa Marxa toto rozlíšenie dôležité (dehistorizácia, naturalizácia)
 4. explikovať Marxovho chápanie práce (pracovný prostriedok, p. predmet, produkt práce, intencionalita, spoločenská forma pracovného procesu)
 5. charakterizovať základné pojmy Marxovho neskoršieho programu: reprodukcia, nutná práca, nadpráca, nadprodukt, trieda
 6. určiť, ktorý výrobný vzťah je podľa Marxa kľúčový, a vysvetliť, akú súvislosť vidí medzi ním a politickou nadstavbou spoločnosti