Abstrakcia a idealizácia

Knižka Abstrakcia a idealizácia (2016) vznikla v rámci práce na projekte Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach (2013 – 2017), ktorý podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja. Práca je za posledných päťdesiat rokov prvou monografiou v slovenskom jazyku, ktorá sa zameriava na problematiku neempirických metód abstrahovania a idealizovania. Na základe kritickej reflexie minulých i súčasných diskusií v tejto oblasti navrhuje model oboch metód, ktorý v prípadových štúdiách aplikuje na materiál zo spoločenko-humanitných disciplín. Osobitnú pozornosť pritom venuje metodologickej povahe ideálnych typov, ktoré ako nástroj tzv. historických vied presadzoval Max Weber.

Vedeckí recenzenti: doc. PhDr. Igor Hanzel, PhD. a doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.

Celý text knihy (PDF)

Bibliografické údaje

HALAS, J. Abstrakcia a idealizácia. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2016.

Rozsah: 178 strán (9,2 AH). Tlač: Polygrafické stredisko UK v Bratislave.

ISBN 978-80-223-4275-9