Publikácie

Pozri aj zoznam publikácií evidovaných v databáze Akademickej knižnice Univerzity Komenského.

Môj profil ORCID, moje ResearcherID

Monografie

State

 • Černíkov projekt metodológie vied: teoretická retrospektíva (2022)

 • Argumentácia a primárne vysvetlenia (2020)

 • Abstrakcia, idealizácia a používanie argumentov (2019)

 • Marxian “Abstraction” and Contemporary Philosophy of Science (2018)

 • Metóda explanácie ako postupnosť inštrukcií (2017)

 • Marx a Weber o metóde abstrakcie (2016)

 • Metódy dedukcie a indukcie v spoločenskovednej metodológii (2016)

 • Weber's Ideal Types and Idealization (2016)

 • Abstrakcia a idealizácia vo filozofii vedy (2015)

 • Abstrakcia a idealizácia ako metódy spoločensko-humanitných disciplín (2015)

 • Ryle and Marx on Absurdities (2012)

 • Kategoriálny rámec Marxovej teórie nadhodnoty (2012)

 • „Logicko-historická“ interpretácia Kapitálu a kritika politickej ekonómie (2011)

  • In: Dinuš, P. a kol.: Spor o Marxa. Bratislava: VEDA.

 • Od filozofie práva k politickej ekonómii: Marxovo myslenie v rokoch 1842 – 1844 (2010)

Skriptá a učebné texty

Príspevky z konferencií

Recenzie

 • Jan Mervart, Jiří Růžička: „Rehabilitovat Marxe!“: Československá stranická inteligence a myšlení poststalinské modernity

 • K. Marx: Das Kapital: Neue Textausgabe bearbeitet und herausgegeben von Thomas Kuczynski; K. Marx: Hledání ztraceného smyslu práce: Výbor textů o člověku a práci (2020)

 • M. Heinrich: An Introduction to the Three Volumes of Karl Marx's Capital; Kritik der politischen Ökonomie: Eine Einführung (2017)

 • G. Borbone – K. Brzechczyn (ed.): Idealization XIV: Models in Science (2017)

 • Miloslav Petrusek: Marx, marxismus a sociologie. Texty z pozůstalosti 1 (2015)

 • František Novosád – Dagmar Smreková (ed.): Dejiny sociálneho a politického myslenia (2013)

 • Marek Picha: Kdyby chyby: Epistemologie myšlenkových experimentů (2013)

 • Igor Hanzel: Studies in the Methodology of Natural and Social Sciences (2012)

Polemiky

Preklady

Iné alebo nepublikované práce

Záverečné práce