Publikácie

Pozri aj zoznam publikácií evidovaných v databáze Akademickej knižnice Univerzity Komenského.

Môj profil ORCID

Monografie

State

 • Abstrakcia, idealizácia a používanie argumentov (2019)
 • Manifest vs. Kapitál: Premeny „ekonomickej“ argumentácie K. Marxa (2019)
 • Marxian “Abstraction” and Contemporary Philosophy of Science (2018)
 • Metóda explanácie ako postupnosť inštrukcií (2017)
 • Marx a Weber o metóde abstrakcie (2016)
 • Metódy dedukcie a indukcie v spoločenskovednej metodológii (2016)
 • Weber's Ideal Types and Idealization (2016)
 • Abstrakcia a idealizácia vo filozofii vedy (2015)
 • Abstrakcia a idealizácia ako metódy spoločensko-humanitných disciplín (2015)
 • Ryle and Marx on Absurdities (2012)
 • Kategoriálny rámec Marxovej teórie nadhodnoty (2012)
 • „Logicko-historická“ interpretácia Kapitálu a kritika politickej ekonómie (2011)
  • In: Dinuš, P. a kol.: Spor o Marxa. Bratislava: VEDA.
 • Od filozofie práva k politickej ekonómii: Marxovo myslenie v rokoch 1842 – 1844 (2010)

Skriptá a učebné texty

Príspevky z konferencií

Recenzie

 • M. Heinrich: An Introduction to the Three Volumes of Karl Marx's Capital; Kritik der politischen Ökonomie: Eine Einführung (2017)
 • G. Borbone – K. Brzechczyn (ed.): Idealization XIV: Models in Science (2017)
 • Miloslav Petrusek: Marx, marxismus a sociologie. Texty z pozůstalosti 1 (2015)
 • František Novosád – Dagmar Smreková (ed.): Dejiny sociálneho a politického myslenia (2013)
 • Marek Picha: Kdyby chyby: Epistemologie myšlenkových experimentů (2013)
 • Igor Hanzel: Studies in the Methodology of Natural and Social Sciences (2012)

Polemiky

Preklady

Iné alebo nepublikované práce

Záverečné práce