Spoločenskovedná metateória Karla Marxa

Anotácia kurzu

Cieľom kurzu je dôkladne sa oboznámiť so základnými metodologickými a filozofickými predpokladmi Marxovej teórie spoločnosti, ako ich sformuloval na viacerých miestach, najmä mimo Kapitálu (ktorým sa zaoberá kurz „Metodológia kritickej sociálnej vedy K. Marxa“). Kurz umožňuje jednak získať prehľad vo vývoji Marxovho chápania východísk spoločenských vied, jednak zorientovať sa v špecifickej terminológii, ktorú Marx zaviedol a ktorá sa dodnes používa.

Dôležité materiály

Aktuálna domáca úloha

  • Nie je – čítame posledné dva texty v zozname vpravo. (Môžete si k nim pripraviť otázky, ktorým sa budeme venovať na hodine.)

Materiály na stiahnutie

  1. Úvodné stretnutie (25. 9. 2017, PDF)
  2. Hegelova teória modernej spoločnosti a klasická politická ekonómia (9. 10. 2017, PDF)
  3. Záverečné zhrnutie (18. 12. 2017, PDF)
  4. Komentár k Predslovu z roku 1859 (18. 12. 2017, PDF)