Tézy k priebežnému testu

Tézy k priebežnému testu

Úvodné stretnutie. Marx, filozofia a sociálne vedy

Mali by ste vedieť:

 1. vymedziť pojmy teórie a metateórie
 2. uviesť príklady teoretických a metateoretických tvrdení
 3. vymenovať aspoň tri Marxove diela pochádzajúce z rôznych období a približne určiť ich datovanie (s presnosťou na desaťročie)

Hegelova teória modernej spoločnosti a klasická politická ekonómia

Mali by ste vedieť:

 1. odlíšiť pojem občianskej spoločnosti, ako sa používal v britskej politickej ekonómii, od Hegelovho pojmu občianskej spoločnosti
 2. vysvetliť, ako politická ekonómia analyzovala modernú spoločnosť (deľba práce, tri výrobné faktory, tri triedy, tri zdroje dôchodku)
 3. krátko objasniť rozdiel medzi politicko-ekonomickým a Hegelovým chápaním štruktúry modernej spoločnosti (triedy verzus stavy)

Od filozofickej kritiky náboženstva k filozofickej kritike politiky

Mali by ste vedieť:

 1. vysvetliť, v čom spočíva základná Marxova výhrada voči Hegelovej filozofi práva (vzťah občianskej spoločnosti a štátu, teoretické riešenie konfliktu bourgeois a citoyen)
 2. vysvetliť, v akom ohľade je táto kritika inšpirovaná Feuerbachovou kritikou náboženstva
 3. charakterizovať mladohegelovskú filozofiu a ukázať, ako sa jej črty prejavujú v Marxovej kritike Hegela

Marxov pokus o filozofickú kritiku politickej ekonómie

Mali by ste vedieť:

 1. vysvetliť, ako sa mladohegelovské témy prejavujú v Ekonomicko-filozofických rukopisoch
 2. charakterizovať štyri aspekty odcudzenia
 3. vysvetliť, ako Marx chápe vzťah súkromného vlastníctva a odcudzenej práce

Marxov obrat od filozofie k sociálnym vedám

Mali by ste vedieť:

 1. odlíšiť Marxovu pozíciu v Tézach o Feuerbachovi a Nemeckej ideológii od jeho skorších názorov (nové chápanie ľudskej podstaty, zmenená úloha filozofie)
 2. objasniť, ako Marxova kritika filozofie (v Tézach o Feuerbachovi) vedie k orientácii na spoločenské vedy
 3. v niekoľkých vetách vysvetliť, akú stratégiu skúmania a vysvetlenia v spoločenských vedách navrhujú autori Nemeckej ideológie (kľúčové slová: produkcia života ako produkcia vecí a ako produkcia spoločenských vzťahov, výrobný spôsob, spôsob súčinnosti a občianska spoločnosť, produkcia ideí a duchovná produkcia, ideológia)