Metodológia kritickej sociálnej vedy

Koncom roka 2013 vydalo Vydavateľstvo Univerzity Komenského knižnú podobu mojej dizertačnej práce s názvom Metodológia kritickej sociálnej vedy: Marxova kritika politickej ekonómie. Monografia je doplnená o obsiahly doslov, ktorý sa do dizertácie nevošiel.Práca vznikla v rámci vedeckého projektu Metódy vysvetlenia a chápania vo filozofii a metodológii sociálnych vied, podporeného grantom VEGA MŠ SR č. 1/0134/11.

Úloh vedeckých recenzentov sa zhostili prof. PhDr. Václav Černík, DrSc. a doc. PhDr. Igor Hanzel, PhD.

Z obálky

Metodológia kritickej sociálnej vedy je príspevkom k filozofii a metodológii sociálnych vied. Zaoberá sa otázkou, ako môžu byť spoločenskovedné teórie kritické. Také teórie nielen ukazujú »ako sa veci majú«, ale tiež vysvetľujú, ako a prečo o veciach vznikajú mylné, ba iracionálne presvedčenia. Táto práca nadväzuje na domácu metodologickú tradíciu či nemecké »nové čítanie Marxa« a rekonštruuje postupy, pomocou ktorých také vysvetlenia formuloval Karl Marx vo svojej kritike politickej ekonómie – v Kapitáli.“

Distribúcia

Kniha sa dá kúpiť v kníhkupectve Heuréka na prízemí budovy Právnickej fakulty Univerzity Komenského (Šafárikovo námestie č. 6), ako aj objednať z webovej stránky kníhkupectva.

Knižka na stiahnutie

Bibliografické údaje

HALAS, J. Metodológia kritickej sociálnej vedy: Marxova kritika politickej ekonómie. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2013.

Jazyková redakcia: PhDr. Božena Matliaková. Technická redakcia: Jakub Sisák. Návrh obálky a sadzba (LaTeX): autor. Rozsah: 157 strán (10,05 AH). Náklad: 100 ks. Tlač: Polygrafické stredisko UK v Bratislave. ISBN 978-80-223-3460-0

Recenzia

KUŽEL, P. „K metodologii kritické sociální vědy a její kategoriální výstavbě“, Kontradikce 2 (1), 2018, s. 191 – 200.